ميگو

۱. ويژگي‌ها

۱-۱. ويژگي‌هاي ظاهري / ارگانولپتيك

ويژگي‌هاي ظاهري / ارگانولپتيك ميگو به شرح جدول ۱-۷ مي باشد :

جدول ۱-۷ . ويژگي‌هاي ظاهري/ ارگانولپتيك ميگو

امتياز

اعضاء بدن ميگو

درجه يك

درجه دو

درجه سه

فاسد

رنگ طبيعي، روشن ، كاملاً عاري از رنگ تيره طبيعي ،كاهش درخشندگي سرو سينه مقداري خاكستري رنگ شده باشد و انتهاي دم داراي خط‌هاي تيره باشد . سرو سينه تيره و مقداري از انتهاي دم داراي سياه شدگي و پوست مقداري داراي خط هاي تيره باشد . سياه شدگي ( سرسينه و دم و پوست )
سرو سينه / دم سرو سينه و دم محكم و كاملاً متصل به هم باشد . سر و سينه و دم متصل و لگن شل شده باشد دربعضي موارد شل شدن اندام شروع شده باشد. سرو سينه و دم براحتي از هم جدا شده و شل شدگي گوشت سرو سينه و مقداري دم براحتي ديده مي شود. مقدار كمي از دم ، سر و سينه از هم جدا شده باشند اكثر سر و سينه و دم از همديگر جدا شده باشند.
پاها، پوسته ها و آنتن كاملاً سفت و محكم باشد. آنتن و پاها نرم شده باشند (براحتي از همديگر جدا        مي شوند) . درسبد ميگو در زمان تحويلگيري مقداري پا و آنتن جدا شده باشد . اكثر آنتن ها و پاها از همديگر جدا شده و مقداري از پوست ميگو جدا شده باشد.
چشم ها روشن ، براق و محكم كمي درخشنده و تاحدودي تيره، حالت كروي كامل خود را از دست داده است رنگ و مقداري از چشم‌ها از بين رفته است . اكثر چشم ها از بين رفته است .
بو بوي جلبك دريايي، آب دريا دلپذير طبيعي ، بدون بوي آزاردهنده بوي آزاردهنده مختصر بوي تهوع آورآمونياكي و سولفور شديد
گوشت

– بافت

– رنگ

– رگ

– سخت ، آبدار

– سفيد و درخشنده

– رگ سفت و مقاوم

– كمي سخت و نرم

– سفيد تيره ( خاكستري روشن)

– رگ هنوز در تماس بوده ، امامقاومتش كم و سياهي ديده نمي شود .

مقداري گوشت سر و سينه سياه شده و واكنش هاي خودبخودي در رگ شروع شده است . سياه شدگي گوشت دم و سر و سينه تا حدودي رنگ زرد مايل به سبز در گوشت دم ايجاد شده است .

۲-۱. ويژگي هاي ‌شيميايي :

·          ميزان باقيمانده دارو، هورمون سموم و ساير موادشيميايي آن، كمتر از حداكثر حد مجاز باقيمانده (MRL) باشد. (حد مجاز باقيمانده (MRL ) در دست تدوين است)

·          TVBN)( TVNدر ميگو تازه (غيرمنجمد) به عنوان معياري براي قضاوت مطرح نمي باشد.

·          ميزان (TVBN)TVN در ميگوي منجمد برحسب gr100/mg ( ميلي گرم در هر صد گرم گوشت ) مطابق جدول ۲-۷ زير مي باشد :

جدول ۲-۷ . ميزان (TVBN)TVN در ميگوي منجمد

نوع فرآورده منجمد

مطلوب

قابل مصرف

مصرف سريع

غيرقابل مصرف

ميگو *

آب شيرين (پرورشي)

حداكثر ۲۰

۲۲-۲۱

۲۵-۲۳

بيش از ۲۵

آب شور (دريايي)

حداكثر ۲۵

۳۳-۲۶

۳۵-۳۴

بيش از ۳۵

* حداكثر ميزان مجاز (TVBN)TVN در ميگو دريايي جهت صادرات و واردات gr 100/mg ۳۰ است.

·            هيستامين

ميزان مجاز هيستامين در ميگو به شرح جدول ۳-۷ مي باشد.

جدول ۳-۷ميزان مجاز هيستامين در ميگو

روش آزمون

تعداد نمونه

(n)

c

m

mg/kg

M

mg/kg

HPLC

۹

۲

۱۰۰

۲۰۰

·          ساير معيارهاي شيميايي :

ميزان ساير معيارهاي شيميايي در ميگو به شرح جدول ۴-۷ مي باشد.

جدول ۴-۷. ساير معيارهاي شيميايي ميگو

ويژگي

حد مجاز

متابي سولفيت

سخت پوستان و سرپايان

(تازه/ منجمد و Deep frozen)

حداكثر ۱۵۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساسSO۲ استخراج شده )

سخت پوستان خانواده:

Penaeidae, solenceridae, aristeidae

كمتر از ۸۰ عدد

حداكثر ۱۵۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساسSO۲ استخراج شده )

بين ۸۰ تا ۱۲۰ عدد

حداكثر ۲۰۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساسSO۲ استخراج شده )

بالاتر از ۱۲۰ عدد

حداكثر ۳۰۰ ميلي گرم

(به ازاي هر كيلوگرم يا هر ليتر قسمت‌هاي خوراكي (براساس SO۲ استخراج شده )

فلزات سنگين

سرب

حداكثر ۵/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)

كادميم

حداكثر ۵/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)

جيوه

حداكثر ۵/ . (ميلي‌گرم در هر كيلوگرم فراورده)

۳-۱- ويژگي هاي ميكروبي :

ويژگي‌هاي ميكروبي ميگو به شرح جدول ۵-۷ مي باشد :

جدول ۵-۷ . ويژگي‌هاي ميكروبي ميگو

آزمون

تعداد نمونه (n)

c

m

M

شمارش كلي ميكروارگانيسم‌ها (در يك گرم)

۵

۲

۱۰۵ × ۵

۱۰۶ × ۵

اشريشياكلي (در يك گرم)

۵

۱

۱۰

۱۰۰

استافيلوكوكوس ارئوس كواگولاز مثبت (در يك گرم)

۵

۲

۱۰۰

۱۰۰۰

سالمونلا (در ۲۵ گرم)

۵

۰

۰

ويبريو پارا هموليتيكوس * (در يك گرم)

۵

۲

۱۰۰

۱۰۰۰

ليستريا مونوسيتوژنز * (در يك گرم)

۵

۲

۲۰

۱۰۰

ويبريو كلرا * (در ۲۵ گرم)

۵

۰

۰

توكسين كلستريديوم بوتولينيوم **

(در كليه بسته‌هاي مورد آزمون)

۵

۰

۰

* در مورد فرآورده هايي كه به‌صورت خام و نيمه خام مصرف مي‌شوند، مطرح است.

** در مورد فرآورده هاي كنسرو شده، بسته‌بندي در خلاء و يا دودي مطرح است.

يادآوري۱- در مواردي كه فقط يك نمونه به آزمايشگاه ارسال مي شود (نمونه منفرد)، ويژگي‌هاي ميكروبي نمونه با حد m سنجيده مي شود.

يادآوري۲- هر بهر براساس شرايط زير قابل مصرف يا غيرقابل مصرف تشخيص داده مي شود:

۱- در مواردي كه تمام نمونه ها m ≥ باشد ، بهر قابل قبول است .

۲- در مواردي كه تعداد C≥ از n   نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهر قابل قبول است.

۳ – در مواردي كه هريك از نمونه ها M < باشد ، بهر غير قابل قبول است.

۴- در مواردي كه تعداد < C ازn  نمونه ، بين m < و M ≥ باشد ، بهرغير قابل قبول است.

۲ – عمر ماندگاري

عمر ماندگاري(Shelf-life) ميگو (به صورت كامل،PUD، PTO و PD ) به شرح جدول۶-۷  مي باشد :

جدول۶-۷ . عمر ماندگاري  (Shelf- life) ميگو *

شكل عرضه

شرايط نگهداري

عمر ماندگاري**

دما

(درجه سلسيوس)

رطوبت نسبي            ( درصد)

°تازه

– بدون بسته بندي

– بسته بندي شده

بسته بندي معمولي

بسته‌بندي در خلاء

بسته‌بندي در اتمسفر اصلاح شده

صفر تا ۲+

( به همراه يخ)

صفر تا ۴+

صفر تا ۴+

صفر تا ۴+

۹۵-۹۰

۹۵-۹۰

۷ روز

۳ روز (۷۲ ساعت)

۵ روز

۷ روز

°منجمد

(بسته بندي معمولي/ بسته‌بندي در خلاء / بسته‌بندي در  اتمسفر اصلاح شده)

۱۸-

۱۲ ماه

* PUD= Peelet undeveined

PTO= Peelet Tail on

PD= Peelet deveined

** عمر ماندگاري از زمان صيد محاسبه مي شود.

۳. تقلبات و تخلفات بهداشتي

·       تامين ميگو از منابع غير مجاز

·       تغيير يا مخدوش نمودن تاريخ توليد و انقضاء و ساير موارد مندرج در نشانه گذاري ميگوي بسته‌بندي شده

·       عرضه و فروش ميگوي بسته‌بندي تاريخ منقضي

·       عدم يخ‌پوشاني كامل ميگوي تازه

·       عدم رعايت برودت يخچال/ فريزر در زمان عرضه

·       پاكيزه و بهداشتي نبودن يخچال و ساير وسايل مورد استفاده

·       عدم رعايت اصول بهداشت فردي (از جمله نداشتن لباس كار مناسب، كارت بهداشت / گواهي سلامت )

·       عدم رعايت اصول بهداشت محل، ميز و ابزاركار

·       ديفراست ميگوي منجمد و عرضه آن به‌صورت تازه

·       استفاده از ميگوي فاسد در توليد فرآورده هاي ميگو

 

 

فن آوری آب قلیایی زیستی و منحصر به فرد Biowater-بیو واتر (بایوواتر)  با حذف هر گونه آلودگی آب و غذا به شما امکان تولید محصولات کاملا ارگانیک و سالم را خواهد داد. فن آوری های Biowater بایو واتر موجب حذف یا کاهش شدید مصرف انواع گند زدا، ضدعفونی کننده، آنتی بیوتیک، کود های شیمیایی ضد آفات و نگهدارنده های نوعا خطرناک در تولید مواد غذایی در انواع گروه های تولیدی می گردد.

فن آوری های آب قلیایی  Biowater به عنوان آب حیات در صنایع تولیدی، با قدرت از سلامت، کیفیت، برند و بازار محصولات شما مراقبت می کند .

اقتصاد مقاومتی در عمل یعنی افزایش تولید و صادرات با حذف آلودگی ها، نگهدارنده ها، سموم و باکتری ها و ویروس های بیماری زا بدون اثر مخرب بر روی سلامتی انسان و محیط زیست